Referencie

nový článok

ROK 2017

Stavba:  Objednávateľ:      
Rekonštrukcia asfaltových povrchov miestnych vozoviek Mesto Medzev
Oprava komunikácie Sady nad Torysou Obec Sady nad Torysou
Rekonštrukcia MK v obci Dulová Ves Obec Dulová Ves
Rekonštrukcia ciest v okrese Krupina - 2017 (RI58 - RI66) VIAKORP s.r.o.
Oprava Mestských komunikácií a chodníkov Mesto Trebišov
Súvislá oprava cesty III/3302 v úseku Žarnov - intravilán Správa ciest KSK
Rekonštrukcia MK - Agátová, Ortvaňová Mestká časť Košice - Košická Nová Ves
Rekonštrukcia MK - Agátová II., Herlianska krátka Mestká časť Košice - Košická Nová Ves
Rekonštrukcia chodníkov Mesto Bratislava
Višňové - pripájací pruh DÚHA s.r.o.
Oravský Podzámok - odstránenie havaríjneho stavu SMS s.r.o.
Rekonštrukcia ciest v okrese Žiar nad Hronom VIAKORP s.r.o.

ROK 2016

Stavba: Objednávateľ:
Frézovanie diaľničného mosta ev. č. D1-220 Podtureň Cestné stavby LM
Oprava mestských komunikácií v meste Poprad Správa MK Poprad 
Oprava chodníkov v meste Levoča  REKOM - Košice s.r.o. 
Oprava MK Predmestie a chodníkov vybraných úsekov v meste Levoča Technické služby Mesta Levoča
Frézovanie Hruštín- Zákamenné Cestné stavby LM
Frézovanie- mesto Prešov   EUROVIA SK a.s.
Úprava komunikácií a parkovacích plôch v NsP Trebišov a.s. Svet zdravia, a.s.
Obytný súbor PARK ANIČKA v Košiciach - komunikácie a spevnené plochy BETPRES s.r.o. 

ROK 2015

Stavba: Objednávateľ:
OC Fresh Gelnica - komunikácie a spevnené plochy REINTER, s.r.o.
Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov v obci Stretava  BETPRES, s.r.o.
Regenerácia rómskeho osídlenia, Moldava nad Bodvou STRABAG s.r.o.
Frézovanie a pokládka asfaltu Sucháň- Čebovce Cestné stavby LM
Frézovanie- Liptovská Teplá, Liptovské Sliače Chemkostav a.s.
Frézovanie Martin- obchvat  EUROVIA SK, a.s.
Výstavba spevnených plôch operačné centrum Šaca STRABAG s.r.o.
Výstavba komunikácie- Veľká Ida Montrúr s.r.o.
Frézovanie Martin- Príbovce  DOSA Slovakia, s.r.o.
Frézovanie Trstenná Cestné stavby LM
Frézovanie Dolný Kubín- Kniažia Metrostav a.s. 
Frézovanie a pokládka asfaltu- Nováčany KONŠTRUKTA spol. s.r.o.
IKD Košice, nám. Maratónu mieru - Staničné námestie s napojením ŽSR STRABAG s.r.o.
Spevnené plochy OC Fresh (rôzne mestá) REINTER, s.r.o. 
Komunikácie a parkovisko Labaš REINTER, s.r.o.
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Košickom kraji I/50 Dargov-Svinica STRABAG s.r.o.

ROK 2014

Stavba:  Objednávateľ:      
Oprava miestnej komunikácie Obec Drienovec
IBV Cintorínska 1, Hranovnica dopravná obsluha a verejná tech.vybavenosť - komunikácie Obec Hranovnica
Oprava MK v meste Poprad  Správa MK Poprad 
Opravy  komunikácii  STRABAG s.r.o.
Oprava asfaltových krytov chodníkov na MK Poprad Cestné stavby LM
Košice - stavebné úpravy chodníkov  STRABAG s.r.o.
Obytný súbor - Myslava II.  IZOLEX BAU s.r.o.
Asfaltovanie chodníkov Nad Jazerom  BS Košice s.r.o.
Opravu chodníkov v Mestskej časti Košice-Západ a výstavba parkovísk    MČ Košice -  Západ
Spevnené plochy OC Fresh- LABAŠ (rôzne mestá) REINTER s.r.o.
Zmena spôsobu zásobovania Veľkoskladu Labaš s.r.o. REINTER s.r.o.

ROK 2013

Stavba:  Objednávateľ:      
Maloplošné vysprávky komunikácií na stavbach STRABAG s.r.o. KSK II. a III. triedy STRABAG s.r.o.
Rokycany infraštruktúra BETPRES, s.r.o.
Oprava vnútroareálových komunikácií - Nemocnica A. Leňa Humenné Prešovské zdravotníctva a.s.
Výstavba chodníka, Rožňavská ulica Košice HL Build s.r.o.
Spevnené plochy HESTA a.s. REINTER s.r.o.

Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie